МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Проекти на Наредби и Програми за обсъждане17.11.2020

Мотиви и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на  територията на община Лом.

МОТИВИ: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ приета с Решение №271 от Протокол № 24 / 27.01. 2009 г.; изменена с Решение № 456 от Протокол № 44/ 20.01.2010 г.; изменена с Решение № 649 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г. Решение № 650 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г; Решение № 670 от Протокол № 66 /31.01. 2011 г.; Решение № 461 от Протокол № 55 /20.12. 2013 г.; Решение № 179 от Протокол № 25 /30.09. 2016 г.; Решение № 347 от Протокол № 42 /26.09. 2017 г./ Решение № 562 от Протокол № 71 /31.01.2019 г../; Решение № 589 от Протокол 74/29.03.2019 г., Решение № 82 От Протокол № 9/30.04.2020 г.

 

1.Причини, които налагат приемане на промените:

Основания за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом са, както следва:

-  противоречие с акт от по-висока степен, а именно с новата редакция на чл.22 от Закона за местните данъци и такси.;

- промяна в размера на данъка при възмездно придобиване на имущество от 2,6% на 2,8% върху оценката на  прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по - висока стойност. С приемане на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Лом с Решение №271  по Протокол №24  от 27.01.2009 г., размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество е установен на 2,6% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по - висока стойност и до настоящия момент не е променян;

         - Изменение на Закон за местни данъци и такси, касаещо разпоредбата на чл. 58, ал. 4, в която думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване“ се заличават.;

  • Изменение на Закон за местни данъци и такси, касаещо разпоредбата на чл. 61р, ал. 5, в която думите „30 януари“ се заменят с „31 януари“.

             Съгласно чл.22 от Закона за местни данъци и такси определените размери за данък недвижим имот, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Съгласно чл. 14 от наредбата размера на данък недвижим имот е 1,6 на хиляда върху данъчната оценка за физически лица и 2 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за юридически лица. Разпоредбата на чл.14 от наредбата разграничава два вида размери на данък върху недвижимите имоти, а именно: размер на данък върху недвижимите имоти за физически лица и размер на данък върху недвижимите имоти за юридически лица, т. е. като разграничителен критерий е приет функционалната употреба на недвижимите имоти, а не единствено тяхната данъчна оценка, в който смисъл са чл.19 и чл.22 от Закона за местните данъци и такси.

           Основна част от инвестициите, направени до настоящия момент в общината са от външно финансиране, същевременно изискванията на граждани и юридически лица, относно местни инфраструктурни и други проблеми в общината се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи. Трябва да се отчете фактът, че съществуват законодателни облекчения за данък върху недвижимия имот на определена категория лица и обекти, което води до намаляване на приходите от местни данъци. Собствените приходи в местния бюджет са по-малко в сравнение с трансферите от централния бюджет. Един от приходоизточниците в бюджета на общината е данък върху недвижимия имот, чийто относителен дял за 2019 г. е 30 на сто от общата събираемост на данъчни приходи, което е недостатъчно за инфраструктурни и други подобрения, които са минимално необходими за поддръжка на вече изградената инфраструктура и крайно недостатъчни за изграждане на нова такава.

Трябва да се отбележи, че размерът на данък върху недвижимите имоти не е променян от 2009 година.

В тази връзка предлагаме размерът на данък върху недвижимите имоти да бъде 2 на хиляда, което ще доведе до увеличение на приходите с 82 000 лв.

 

Прогноза за увеличения размер на данъка

 

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРАДА

Адрес

Зона

данъчна оценка

промил 2020 г.

данък 2020 г.

промил 2021 г.

данък 2021 г.

I-ва зона

13893,81

1,6

22,23

2,0

27,79

I-ва зона

27443,72

1,6

43,91

2,0

54,89

II-ра зона

5175,82

1,6

8,28

2,0

10,35

II-ра зона

7433,34

1,6

11,89

2,0

14,87

III-та зона

7400,92

1,6

11,84

2,0

14,80

IV зона

10350,11

1,6

16,56

2,0

20,70

 

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - КМЕТСТВА

Населено място

Категория

 

данъчна оценка

промил 2020 г.

данък 2020 г.

промил 2021 г.

данък 2021 г.

с. Сталийска махала

V –та категория

13511,93

1,6

21,62

2,0

27,02

с. Ковачица

V –та категория

12194,09

1,6

19,51

2,0

24,39

с. Замфир

V –та категория

5676,20

1,6

9,08

2,0

11,35

с. Трайково

 V –та категория

4502,51

1,6

7,20

2,0

9,00

С. Станево

VII –ма категория

5360,94

1,6

8,50

2,0

10,70

С. Долно Линево

 VII –ма категория

7627,00

1,6

12,20

2,0

15,25

С. Добри дол

VIII –ма категория

3410,34

1,6

5,45

2,0

6,82

С. Сливата

VIII –ма категория

6039,12

1,6

9,66

2,00

12,07

 

         Що се касае до второто предлагано изменение, а именно увеличаване на местния данък, дължим при възмездно придобиване на имущество, следва да се имат предвид някои особености. Разпоредбата на чл.31 ал.1 от Наредбата предвижда, че обект на облагане с този конкретен местен данък са  възмездните сделки върху имуществата включително недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства. От особено значение е местният данък, дължим при придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Налице са няколко обстоятелства от съществено значение, които мотивират необходимостта от предприемането на подобно увеличение.

            Нерядко, като допълнително преимущество при закупуване на недвижим имот, се изтъква и наличието на добре развита транспортна мрежа и/или бърз и улеснен достъп до някоя от основните пътни артерии в гр. Лом. Това обстоятелство често влияе благоприятно и върху абсолютната стойност на имота. В този смисъл, финансовата тежест за изграждането, поддръжката и рехабилитацията на пътната инфраструктура и изобщо наличието на подобно предимство следва да бъде справедливо разпределена между лицата, които в най-пълна степен ще се ползват от нея, а именно собствениците на недвижими имоти.

В тази връзка следва да се посочи, че повишението на дължимия местен данък,  при сключване на прехвърлителни сделки върху моторни превозни средства, по същество изпълнява същата функция, а именно да се постигне по-справедливо разпределение на финансовата тежест по поддръжка на пътната инфраструктура между лицата, които непосредствено се възползват от нея.

Най-сетне, увеличаването на дължимия местен данък при възмездно придобиване на имущество ще способства и за по-ефективното преразпределение на общинския бюджет. Нееднократно е била изтъквана необходимостта да се подпомагат финансово социални и инфраструктурни проекти, инициирани и провеждани от общината.

За да може действително община Лом да окаже финансова подкрепа на разработените, приети и одобрени проекти, са необходими значителни финансови постъпления. Част от тях ще се формират тъкмо от увеличението на посочения по-горе местен данък.

 

2.Целите, които се поставят: Предложените промени на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом целят привеждане на Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4.Очакваните резултати от прилагането:

Уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба със ЗМДТ, както и увеличение на постъпленията в общинския бюджет от местна дейност, които средства да бъдат разходвани целево съгласно гореизложеното в настоящите мотиви.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят  предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.

ПРОЕКТ:

 

Предвид изложените мотиви, предложението за изменение  и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, е както следва:

 

Било:

Чл.14. (Решение № 347 от Протокол №42/26.09.2017 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и 2 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

 

Става:

Чл.14. (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

Било:

Чл.34. ал.2. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.60 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Става:

Чл.34. ал.2. (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.80 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Било:

Чл.45. (4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение.

 

Става:

Чл.45. (4) (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение.

Създава се нова алинея:

в чл. 55 (8)   (Решение на ОбС-Лом № …….   От Протокол № ……….   2020 г.) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.24.10.2020

МОТИВИ И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
приет с Решение № 3 от Протокол № 2 от 29.11.2019 г.

 

1. Причини, които налагат приемане на промените:

Основания за предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом са, както следва:

Промените и допълненията в Правилника са в следствие на усложнената епидемична обстановка в момента с страната. В Република България, беше обявено извънредно положение през първата половина на 2020г., което продължи повече от три месеца. В настоящия момент епидемичната обстановка се усложнява все повече като ръста на заболеваемостта непрекъснато расте, нараства и броят на карантинираните лица, които са контактни с установени положителни свои близки и колеги.

Тази обстановка налага предприемането на мерки за осигуряване непрекъснатост в работата на Общински съвет Лом, която да не се повлиява от усложняващата се епидемична обстановка, както и от други непредвидени събития от извънреден характер, който биха възникнали за в бъдеще.

 

2.Целите, които се поставят: Предложените в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом целят непрекъснатост в процеса на работа на Общински съвет Лом като орган на местна власт, които следва да упражнява законово делегираните му правомощия независимо от усложнената обстановка, в която следва да работи. С оглед тази непрекъснатост в работата и с оглед защитата на живота и здравето на общинските съветници, както и на лицата, с които същите биха били в контакт се предвиждат заседания, които да се провеждат в електронна среда, както и вземането на неприсъствени решения при спазване на законовите изисквания за това.


3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом не се изисква допълнителен финансов ресурс.


4.Очакваните резултати от прилагането:

Непрекъснатост в процеса на работа на общинския съвет в извънредни и непредвидени ситуации, налагащи вземане на решения при невъзможност за физическо присъствие на съветниците на едно място, където да се проведе заседанието.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия правилник е създаден в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМСМА) с тях.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят  предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.

 

ПРОЕКТ:

 

Предвид изложените мотиви, предложението за изменение  и допълнение на в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом, е както следва:

  

Създава се нов:

Чл.33. (8). (нова. Приета с Решение №…….. на ОбС Лом) При необходимост и при възникване на обстоятелствата посочени в чл. 43а от правилника председателите на постоянни комисии организират провеждането на заседания  с осигуряване на непрекъсната  онлайн връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решенията.

 

Било:

Чл.34. На заседанията на постоянните комисии се води протокол.

 

Става:

Чл.34.  (изм. с Решение №……… на ОбС Лом)  На заседанията на постоянните комисии се води протокол, а  при провеждане на заседание по реда на чл.34, ал.8 и видеозапис, който е неразделна част от протокола .

 

Било:

Чл.40. (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

 

Става:

Чл.40. (изм. с Решение №…….. на ОбС Лом) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, освен при провеждане на заседание при условията на чл. 43а от правилника.

 

Създава се нов:

Чл.43а. (нов приет с Решение №…….. на ОбС Лом). (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Създава се нов:

Чл. 58. (1) т.4. (нова. приета с Решение № ………. на ОбС Лом) Когато заседанията са проведени при условията на чл. 43а, ал.1 от правилника  се съставя протокол от проведеното онлайн заседание и запис на заседанието на магнитен носител, който е неразделна част от протокола.12.06.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 11.05.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.05.06.2020

Мотиви и Проект за приемане на Програма за енергийна ефективност и дългосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2030 г. на община Лом - тук и тук


Мотиви и Проект за приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2023 г. на община Лом - тук и тук


11.05.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. - тук27.04.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 24.03.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом.01.04.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 25.02.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

 

01.04.2020

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 22.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом.24.03.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом - тук


25.02.2020

Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом - тук25.02.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 22.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове е постъпило становище от Дружество за защита на животните "Лом-2003" по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. Постъпилото становище с предложения ще бъде разгледано от Общинския съвет на Община Лом.18.02.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на
Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 16.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.22.01.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом - тук22.01.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. - тук16.01.2020


Мотиви за изменение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом - тук и Приложение 1 - тук19.12.2019СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом и мотивите към него, е публикуван на  18.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, е постъпило становище от Дружество за защита на животните "Лом-2003" по изработения проект на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом. Постъпилото становище с предложения ще бъде разгледано от Общинския съвет на Община Лом.


19.12.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом с мотивите към него, е публикуван на 19.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом.

 

16.12.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом с мотивите към него, е публикуван на 14.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.


19.11.2019

Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом - тук

Проект на План-сметката на ОП "Чистота-Лом" за 2020 г. - тук18.11.2019

Мотиви и проект за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом - тук и тук.14.11.2019

Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом – тук и тук


12.11.2019


Мотиви и проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом  - тук и тук11.11.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на  07.10.2019 година на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.07.10.2019

Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом – тук

 

27.09.2019


До 26.08.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за приемане на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом, публикуван на 26.07.2019 г.


27.09.2019


До 25.08.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Лом, публикуван на 25.07.2019 г.31.07.2019


До 31.07.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на Проекта за приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища в Община Лом, публикуван на 01.07.2019 г.


26.07.2019

 

Мотиви и Проект за приемане на Наредба №1за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом –тук и тук

 25.07.2019

Мотиви и Проект за приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Лом

Мотиви – тук

Проект за приемане на Наредба – тук

 01.07.2019

Мотиви и Проект за приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища в Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
25.06.2019

До 25.06.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за изменения на Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Лом, публикуван на 04.06.2019 г.04.06.2019

Мотиви за приемане и проект за актуализирана Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


31.05.2019

До 31.05.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за изменения на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, публикуван на 10.04.2019 г.


10.04.2019

Мотиви за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК22.02.2019

Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК21.12.2018

Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

10.12.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


12.11.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Тарифа - Приложение 1 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


12.11.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


25.07.2018

Мотиви за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

17.07.2018

Мотиви за актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лом 2015-2020 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лом 2015-2020 - Актуализация 2018 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Доклад за морфологичен анализ - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

26.04.2018

Мотиви за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Лом, приет с Решение № 7 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Лом, изм. с Решение №401 от Протокол №50/27.02.2018 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
12.02.2018


ПРАВИЛНИК - ПРОЕКТ!

за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Лом, приет с Решение № 7 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Лом.

Мотиви!22.01.2018


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет – Лом, допълнена и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.,  Решение № 648/ 23.03.2015 г., Решение №216/31.11. 2016 г. и с Решение №377/20.12.2017 г.


Мотиви!20.11.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и  разпореждане  с  общинско  имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет – Лом, допълнена и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.,  Решение № 648/ 23.03.2015 г., и с Решение №216/31.11. 2016 г

Мотиви!27.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Проект на Актуализация на Общински план за развитие на Община Лом 2014-2020 г тук

Мотиви!


18.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Лом /приета с Решение № 28 от протокол №3/08.12.2011 г. на ОбС – Лом тук


10.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом тук23.08.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Мотиви за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом

Мотиви за изменение на наредбата тук


23.08.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за определяне условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

Мотиви за изменение на наредбата тук22.05.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом тук


Мотиви за изменение на наредбата тук
12.04.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом тук


Мотиви за изменение на наредбата тук


23.01.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за поддържане на обществения ред, чистота и опазване на общинското имущество
тук

На основание Закона за нормативните актове, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за поддържание на обществения ред , чистота и опазване на общинското имущество на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12, в Центъра за услуги и информация на гражданите, ет. 1, гише 3.


20.01.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом тук

21.11.2016

ПРАВИЛНИК - ПРОЕКТ!

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота - Лом“
тук

Мотиви за приемане на правилника
тук


21.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом
тук

Мотиви за изменение и допълнение на наредбата
тук
 


21.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Проект за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом тук

Мотивиран доклад към предложението за изменение и допълнение на наредбата тук


18.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане тук

Мотиви за изменение и допълнение на наредбата тук03.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или  в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише  № 3.

Мотиви:
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНЕ В ТАРИФАТА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.
Oснование за предложението за изменение и допълнение в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом е възникнала необходимост от отдаване на свободни общински терени в регулация, с голяма площ,  за земеделски нужди.
Приетата в Тарифата наемна цена до сега се прилагаше за общински терени с малка площ – до 300 кв.м., които се обработваха до 6 месеца в годината.
С постъпването на искания за обработване на значително по- големи площи и то целогодишно, се оказва, че се формира наемана цена значително по-висока от наложените на практика такива цени в страната.

ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО Е:

1.Наемната цена, за ползване на общински терен в регулация, за селскостопански нужди, с площ до 1 дка, да бъде 42 лв. за година.

2.Наемната цена, за ползване на общински терен в регулация, за селскостопански нужди, с площ над 1 дка, да бъде 42 лв./дка за година.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.
За прилагане на изменението и допълнението в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом не е необходимо разходването на бюджетни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Тарифата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет Лом да приеме изменението и допълнението в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом, както следва
Изменя и допълва т. 2 в частта „Допълнение към тарифата” и тя придобива вида:

2.1 Наемната цена за ползване на общински терен в регулация за селскостопански нужди, с площ до 1 дка, е 42.00лв. за година.

2.2 Наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди, с площ над 1 дка, е 42.00лв/дка  за година. 

2.3 Разрешението за ползването на общинските терени в регулация само за селскостопански нужди  се дава въз основа на  искане на взискателя и заповед на кмета02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
тук


14.10.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. За повече информация тук

01.09.2016 


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за определяне размера на местните даанъци и такси на територията на Община Лом в , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

Мотиви:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.
Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).
С държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който с § 1 в глава втора се създава раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл.61у-61щ, в сила от 01.01.2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 61у, ал.3 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.), данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
С чл. 61ф, ал.1 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.) е регламентирано, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
Съгласно чл.61ф, ал.2 от ЗМДТ, данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съгласно § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, като се добави нов Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” и в изпълнение на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗДЗМДТ в срок до 30.09.2016 г. да се определи неговия размер.
Доколкото правомощията на местната власт по отношение на местните данъци са ограничени само до определяне на размера им, то промените отнасящи се до кръга на задължените лица, до вида и начина на деклариране, до основата за облагане и т.н. следва да бъдат отразени в наредбата само с цел съответствието й със закона.

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА.

Целта на приемането на настоящите промени е изпълнение разпоредбата на § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), съгласно която за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г., както и с оглед привеждане на нормативната база на Община Лом в съответствие с приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.


АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

МОТИВИ.

1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Лом в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуално противоречие между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом и Закона за местните данъци и такси.
 За повече тук!


15.08.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ

към проекта на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом. Проектът на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Лом, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Лом.В сила от 01.08.2016 г. е Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.В съответствие с чл. 24, ал. 1 на ЗПУО Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. На територията на община Лом функционират 10 общински детски градини. В общинската образователна система функционират и 8 общински училища, които съгласно чл. 25, ал. 2 и чл.56 от ЗПУО може да се извършват и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата.На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 3.6.2016 г. за предучилищното образование е необходимо Общински съвет – Лом да приеме наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом.Досега не е имало такава общинска наредба, тъй като действащият закон не го изискваше. За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства. С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
За повече информация тук!СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на ННаредба за водене на регистър на общинските детски градини в Oбщина Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ 
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Лом


1. Причини, които налагат приемането на проекта на Наредбата
В сила от 01.08.2016 г. е Законът за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.В съответствие с чл. 24, ал. 1 на ЗПУО Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. На територията на община Лом функционират 10 общински детски градини, 2 от които в селата.
2. Цели, които се поставят
Във връзка с чл. 346, ал. 2 от ЗПУО е необходимо Общински съвет - Лом да приеме наредба, с която да определи обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата
Прилагането на новите разпоредби на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
За повече информация тук!

12.08.2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за определяне и администриране на МТЦУ на територията на Община Лом в раздел „ Административни услуги „Местни данъци и такси“ ОБА 13“ , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

Мотиви:

Поради промяна в Наредба Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства от 16.12.2011 г. в ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г., е изменен чл. 30, ал. 1, т. 4, който регламентира следното: „документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данък, съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредба Н-32 от 16.12.2011 г. “. С така направената промяна физически и юридически лица, които са извършили безкасово плащане за годишен данък върху превозни средства не получават необходимия за преминаване на преглед стикер за еднозначно идентифициране от информационната система на ИААА. В досега действащата Наредба на Община Лом, всички удостоверения за безкасово платен данък върху превозните средства се издават срещу определена и платена такса в зависимост от вида на услугата. Същото касае и лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ.

В връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – Лом да приеме изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на МТЦУ на територията на Община Лом в раздел „ Административни услуги „Местни данъци и такси“ ОБА 13“ в Приложение 2; както следва:

1. Изменя параграф 113, както следва: БИЛО - „Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства за първи път“ цена - 3 лв. СТАВА: 113.1. „Издаване на Удостоверение за платен годишен данък върху превозни средства за лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ и дубликат на документи за безкасово платени данъци върху превозни средства - за първи път“ в колона 2 Цена в лв.: - „безплатно“;
2. Добавя нова точка 2 към параграф 113, както следва: 113.2. „Издаване на Удостоверение за платен данък върху превозни средства за лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ и дубликат на документи за безкасово платени данъци върху превозни средства за втори и следващ път“ в колона 2 Цена – 3 лв.


12.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ:
допусната техническа грешка при определяне на  реда и условията за провеждане на публичен подбор в чл.7, ал.2, б.в, от Раздел III. Организация и управление на общинските предприятия от Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия -за повече тук!


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

МОТИВИ: допусната техническа грешка при определяне на  условията за участие в конкурса в чл.29, ал.2, т.2, от Раздел VI. Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие от Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие - за повече тук!15.02.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - за повече тук!
МОТИВИ
за приемане на
НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
1. Причини, които налагат приемането:
Предложеният проект на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия, отменя Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Лом в Общинските предприятия и в Търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с решение №445 от протокол 40/26.11.2009 г., изм. и доп. с решение №751 от протокол 74/01.08.2011 г. и решение №33 от протокол 3/08.12.2011 г. на Общински съвет Лом.
Изработването на проект за изцяло нова  Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е свързано с обстоятелството, че е необходимо съдържанието й да бъде съобразено с новите изисквания, които поставят разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Тъй като действащата към момента наредба касае, както търговските дружества с общинско участие, така и общинските предприятия, считаме че по-добрият вариант е наредбите да бъдат изцяло нови, вместо да се правят промени в действащите разпоредби.
Изготвянето на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е съобразено с изискванията на Законът за местното самоуправление и местната администрация и Законът за общинската собственост.
Към настоящия момент в община  няма приета Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на Общински предприятия.
Като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Лом са учредени две общински предприятия – ОП „Чистота – Лом“ и ОП „Пазар“. Нормативната уредба на общинските предприятия се съдържа в Закона за общинската собственост. Тя урежда основните начала за тяхното създаване, функциониране и управление, като в тази връзка съществува необходимост от по-детайлно нормативно уреждане на тези въпроси на местно ниво,  което налага приемането на Наредба.
2. Целите, които се поставят:
Създаването на общи и еднакви правила за организацията и дейността на общински предприятия в общината, ще създаде по-добри условия за упражняване на дейността им, тяхното управление и осъществяването на контрол върху дейността им от страна на Кмета  на общината и общинския съвет.
Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в следните направления:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на Община Лом или на нейното население, които се финансират от общинския бюджет, определени от Общински съвет – Лом.
С приемането на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия ще се създадат подходящи, нормативно регламентирани правила за общинските предприятия, които са предпоставка за повишение на общинските приходи, по-ефективно управление на собствеността, повишаване качеството и разширяване на общинските услуги.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новата наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Повишаване на отговорността на ръководните органи на търговските дружества. Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.
Необходимостта от приемане на нова наредба е следствие от промяна в българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Предлагания проект за нова Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганата Наредба, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Лом  www.lom.bg, като  по този начин е дадена възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище.
 
 
15.02.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ  - за повече тук!
 
МОТИВИ
за приемане на
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
      1. Причини, които налагат приемането:
Предложеният проект на Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, отменя Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Лом в Общинските предприятия и в Търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с решение №445 от протокол 40/26.11.2009 г., изм. и доп. с решение №751 от протокол 74/01.08.2011 г. и решение №33 от протокол 3/08.12.2011 г. на Общински съвет Лом.
Изработването на проект за изцяло нов вариант на Наредбата за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, по който община Лом участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, е свързано с обстоятелството, че е необходимо съдържанието й да бъде съобразено с новите изисквания, които поставят разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Тъй като действащата към момента наредба касае, както търговските дружества с общинско участие, така и общинските предприятия, считаме че по-добрият вариант е наредбите да бъдат изцяло нови, вместо да се правят промени в действащите разпоредби.
Изготвянето на Наредбата за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие са съобразени е съобразено с изискванията на Търговския закон, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.), както и редица други законови и подзаконови нормативни актове.
      2. Целите, които се поставят:
С наредбата, на основание чл.51а, ал.4 от ЗОС, се регулират по нов начин условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Лом в търговски дружества с общинско участие в капитала.

     С наредбата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;
3. органи на управление и контрол, както и упражняване на правата на собственост на общината в дружества с общинско участие;
4. управление на общинските еднолични търговски дружества и правомощия на органите на търговски дружества с общинско участие;
5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;
6. възлагането на управлението на търговски дружества с общинско участие;
регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел

С наредбата е регламентиран реда за провеждане на конкурс за избор на управител на търговските дружества с общинско участие в капитала.
Целта на новата наредба е да преодолее недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба, като се предоставя по-голяма оперативна самостоятелност, а едновременно с това се засилва контрола от страна на общинския съвет и общината, по отношение на дейността на избраните от него лица.
С наредбата се въвеждат норми, които предвиждат създаването и поддържането на информация в публични регистри, в електронен вариант, съдържащи данни за участието на Община Лом в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. 
По този начин всеки един гражданин ще има достъп до информация за управлението на част от общинската собственост.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новата наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Повишаване на отговорността на ръководните органи на търговските дружества. Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.
Необходимостта от приемане на нова наредба е следствие от промяна в българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Предлагания проект за нова Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганата Наредба, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Лом  www.lom.bg, като  по този начин е дадена възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище.
 

 

15.02.2016

ПРОГРАМА - ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015 - 2020 г.
    
   Програмата за опазване на околната среда на Община Лом е изготвена със съдействието на Териториално поделение държавно горско стопанство „Лом”, Общинска служба „Земеделие” Лом и Общински клуб „Екология и опазване на околната среда” в съответствие с методическите указания за разработване на общински програми по околна среда на Министерството на околната среда и водите. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


22.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Приета с Решение №132 от Протокол №20/28.05.2004г. на Об.С Лом . Изменена и допълнена е с Решение №231 от Протокол №26/24.11.2004 г., Решение №350 и №351 от Протокол №35/29.07.2005 г., Решение №559 от Протокол №56/31.07.2006 г., Решение №591 от протокол №60 от 31.10.2006 г., Решение №600 от Протокол №61/30.11.2006 г. Решение № 185 от Протокол №13/28.06.2012г., Решение №396 от Протокол №45/19.08.2013г.,Решение №714 и №715 от Протокол№91/24.09.2015г., на ОбС - Лом.

   Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят  своите предложение и становища по  проекта на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба №1 за поддържане обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом”, на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
                                   
         
14.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЛОМ 

   Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят  своите предложение и становища по  проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
                            

08.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ  
прочетете тук
    
Мoтиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом

     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата  за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.
     Във връзка с необходимостта от разкриване на нови и  актуализация на предоставяните услуги от общината, е налице  основание за допълване и актуализация на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Лом.

      С настоящия проект се предлага:
  • привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията за обективно отчитане на приходите от местни такси чрез диференцирането им съобразно предоставените услуги;
  • запазване на баланса между приходната и разходната част на общинския бюджет и създаване на възможност за рационално оперативно управление на събраните приходи;
  • законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на средства;
  • oпределяне цени на ново разкрити услуги.
  • aктуализация на цените на предлаганите услуги.

     В следствие на предложените промени се очаква:
  • увеличаване на приходите от местни такси.
  • създаване на условия за равнопоставеност между ползвателите на услугите;
  • създаване на предпоставки за гъвкави механизми при разходването на бюджетните средства
18.09.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОМ 2015 - 2020 Г.

Програмата за управление на отпадъците на Община Лом е изготвена със съдействието на  „Асоциация на еколозите от общините в България” в съответствие с изискванията на „Националната програма  за управление на отпадъците 2014 -2020 г.”

20.05.2015
 
НАРЕДБА - ПРОЕКТ!
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.195, АЛ. 4, АЛ.5 И АЛ. 6 ОТ ЗУТ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗАДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 225А, АЛ. 1 ОТ ЗУТ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
 
Глава първа.
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.195, ал.4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, зазадравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от четвърта до шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, издадени от органите на Община Лом.
 
 
01.04.2015

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЛОМ

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg, или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. тук


23.02.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет Лом, допълнена  и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.  

Мотиви: Направените изменения и допълнение  в чл. 8 и чл. 9 на Закона за общинската собственост и привеждане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с промените в действащото законодателство, както следва:

1. В глава първа „Общи разпоредби”, в чл.1, ал.4 се добавя нова т.5. „Когато е приложим Закона за публично- частното партньорство”.

2. В глава първа „Общи разпоредби”, се създава нова разпоредба - чл.2а със следното съдържание:
    Чл.2а, ал.1. Застроените имоти- публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.
    ал.2. Общинският съвет определя имотите- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал.1.  
     ал.3. Кметът на общината определя вещите- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.”

   Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Лом в писмен вид.


1.12.2014

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ
 
(Приета с Решение на ОбС Лом №457 от Протокол 44/20.01.2010 г., допълнена и изменена с Решения № 649 от Протокол 65/22.12.2010 г., № 670 от Протокол 66/31.01.2011 г., №726 от Протокол 71/12.05.2011 г., №764 от Протокол 76/16.09.2011 г. Решение № 178 от Протокол № 12/21.06.2012 г. Решение №271 от Протокол № 26/21.12.2012 г., Решение №…… от Протокол № …../…….2014 г.) тук!

11.11.2014
ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба

за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд приета с Решение № 136 от Протокол № 9/20.04.2012 г. на ОбС Лом, изменена с Решение № 359 от Протокол № 41/28.05.2013 г.  тукTърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)