Образование

Дата на публикуване: 06.06.2022 18:10

Образование


2022

ЗАПОВЕД №РД-02-09-243/14.04.2022 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2022 г. - тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2022 г. - тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2022 г. - тук


2021

ЗАПОВЕД №182/04.03.2021 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2021 г. - тук


Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2021 г. - тук 

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2021 г. - тук

2020

ЗАПОВЕД №169/25.02.2020 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2020 г. - тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2020 година.  - тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2020 година. - тук

Първо основно училище "Никола Първанов" - град Лом, обявява процедура за избор на пратньор по проект - МИГ ЛОМ - тук

Първо основно училище "Никола Първанов" - град Лом, обявява процедура за избор на пратньор по проект - тук


ОБЯВЛЕНИЕ от Първо основно училище "Никола Първанов", град Лом - тук


2019

ЗАПОВЕД №118/15.02.2019 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2019 г. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2019 година. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2019 година. тук


2018

ЗАПОВЕД №175/08.03.2018 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2018 г. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2018 година. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2018 година. тук

2017

ЗАПОВЕД №119-1/28.02.2017 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2017 г. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2017 година. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирана държавна дейност 326 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2017 година. тук

Заповед № 157/09.03.2017 г. на кмета на Община Лом тук


Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Лом тук

График за дейностите по прием на ученици от първи клас за учебната 2017/2018 година тук

Заявление за прием в първи клас тук

Заявление за записване тук


2016

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция "Образование" по бюджета на Община Лом за 2016 година. тук

ЗАПОВЕД №128/26.02.2016 г. на Кмета на Община Лом. Формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2016 г. тук
 
Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция 3 "Образование" по бюджета на Община Лом за 2015 година. тук

2015

ЗАПОВЕД № 138 на Кмета на Община Лом относно формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2015 г. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция 3 "Образование" по бюджета на Община Лом за 2014 година.  тук

2014

ЗАПОВЕД №82 на Кмета на Община Лом относно формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2014 г. тук

Разпределение на средствата по ЕРС за делегираните държавни дейности 318 и 322 между бюджетните звена във функция 3 "Образование"по бюджета на Община ЛОМ за 2013 година.  тук

2013

ЗАПОВЕД №64 на Кмета на Община Лом относно формула и правила за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2013 г.  тук

2012

Заповед №106 от 02.03.2012 г. за разпределяне на бюджетните средства по делегираните бюджети в образованието за 2012 г.  тук

Образователна система за начално, основно, средно образование и извънучилищни форми на територията на Община Лом, включва: шест основни, две средни, една профилирана гимназия, три професионални гимназии, помощно училище и център за работа с деца.

Основни училища:

I ОУ “Никола Първанов”
II ОУ “Константин Фотинов”
IV ОУ “Христо Ботев”, кв. Младеново
ОУ “Св. Св Кирил и Методий”, с. Замфир
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачица
ОУ “Свети Климент Охридски”, с. Сталийска махала

Средни училища:

СУ “Отец Паисий”
СУ “Димитър Маринов”

Гимназии:

Профилирана гимназия “Найден Геров”
Професионална гимназия по хранене и земеделие (ПГХЗ) “Дмитрий Менделеев”
Професионална гимназия по производствени технологии (ПГПТ)
Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) “Дунавска земя”, с. Ковачица

Съхранени и развити са някои от добрите постижения и традиции в общинските училища, на основата на изведени приоритети, цели и мисия, характерни за спецификата на всяка образователна институция.

Общинската училищна мрежа удовлетворява потребностите на общинската образователната система. Териториалното разположение на учебните заведения позволява всяко населено място да осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 години. Налице е ускоряване процесите на нововъведения и модернизация на учебната база, което дава възможност за качествено обучение и използване възможностите на съвременните информационни технологии. Изградени са модерни компютърни кабинети във всички ломски училища, с възможност за достъп до интернет.

Сградният фонд е в добро състояние. Ежегодно се извършват текущи и основни ремонти като приоритетите са парни инсталации, топлоизолация и шумоизолация (поетапна смяна на дограма и саниране на сградите), осветление (проекти за енергийна ефективност) и ВиК-системи.

Положителна практика е наличието на мрежа от училищни здравни кабинети във всички учебни заведения и медицински специалисти, финансово обезпечени от общинския бюджет.

Осигурен е безплатен транспорт за всички ученици съгласно чл.66, ал.1 и 2 от Постановление №11/19.01.2005 год. на Министерски съвет. Добра транспортна схема, обслужваща училищата в различните райони на общината.

Образователната система е обезпечена с висок процент на учителите с висше образование и ПКС, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател".

Утвърдената тенденцията за участие на учебните заведения в национални и международни проекти и програми, дава възможност за допълнително финансиране. Училищата, печелили проекти, работят и усвояват средствата, разширяват партньорствата си и повишават капацитета си за работа.

Общинските училища за средно образование, ПГ “Найден Геров”, СУ “Димитър Маринов”, СУ “Отец Паисий”, ПГПТ, ПГХЗ „Дмитрий Менделеев” и ПГСС “Дунавска земя”, с. Ковачица, подготвят кадри, които да отговорят на непрекъснато променящите се и нарастващи нужди на бизнеса. Ежегодно от тези училища излизват по около 450 средни специалисти. Осъзнат е проблема с недостатъчно широко застъпеното обучение в информационни и комуникационни технологии (необходимо и универсално приложимо знание).

В Помощно училище “Д-р Петър Берон” се обучават над 100 деца със специални образователни потребности. Тъй като голям процент са деца от други населени места, училището разполага с общежитие с 36 места. Освен децата с интелектуална недостатъчност, се обучават и деца с множество увреждания. Огромен проблем за тяхното всекидневно присъствие е превозът им от дома до училището и обратно. Част от тях са с ДЦП и са в инвалидни колички, други са лежащо болни и на практика е невъзможно ползването на обществен транспорт.

Общинският център за работа с деца е обслужващо звено в системата на народната просвета и работи за осъществяване на държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците, чрез извънучилищните дейности, наследник на Пионерски дом – гр. Лом, създаден през 1954 г., преобразуван в обслужващо звено през 1990 г./ПМС 43/05.1990/. От есента на 2003 г. ЦРД носи името на бележития ломски будител - Кръстьо Пишурка. Въпреки неподходящата материална база, ЦРД полага усилия за удовлетворяване на интересите на децата, търсенията и желанията им и за превръщането му в притегателен център за тях.

Единственото частно училище, което функционира на територията на общината е „Училище Европа”. Създадено е през 1998 г. От тогава в него се обучават стотици курсисти: 6-годишни деца, ученици, студенти и възрастни. Под ръководството на висококвалифицирани преподаватели възпитаниците на ломското училище ежегодно доказват високо качество на знания и умения с успешното си участие в Националната олимпиада по чужди езици и на изпитите за международни сертификати. Над сто курсисти са завоювали първи и втори сертификат на Университета в Кеймбридж (Англия) и сертификат за ниво на владеене на английски език от Обединения изпитен борд на Великобритания. Десетки са заетите призови места в Националната олимпиада по чужди езици. Освен системно обучение за всички възрасти училището предлага и услугата “установяване на ниво на владеене на чужд език”. Всички ученици на „Училище Европа”- Лом, покрили изискванията за съответното езиково или компютърно ниво, получават Сертификат на Европейския център за обучение и квалификация.

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)