МКБППМН

Дата на публикуване: 21.10.2022 13:50
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Към Община Лом функционира Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  Тя е изградена на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните, в чийто състав влизат представители  на общинска администрация, Отдел „Закрила на детето“, ИДПС от РУ на МВР – Лом, юрист, лекар, психолог, обществени възпитатели.

Сред основните функции, които изпълнява МКБППМН, са:  

- Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Община Лом

- Издирва и установява, съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето“ малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие 

-  Налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления по силата на ЗБППМН

- Следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие

- Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитателния процес

- Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си,  вследствие на което те са извършили противообществени прояви или престъпления като. Мерките, които са в правомощията на МКБППМН са: предупреждение, задължаване за посещение на беседи и консултации по въпросите на възпитанието, както и парична глоба

- Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на Община Лом

- Упражнява контрол върху дейността на Детска педагогическа стая.                                                                                                                                                                                                                                                                                              - МКБППМН работи с 8 обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия за живот, развитие и възпитание.

От месец юни 2004 г. функционира Консултативен кабинет, който е помощен орган на  МКБППМН. В него работи екип от специалисти – обществен възпитател педагог, юрист, психолог и лекар.

Основната цел на Консултативния кабинет е да бъде подпомогната дейността по предотвратяването и противодействието на противо-обществените прояви и престъпления извършвани от малолетни и непълнолетни лица.

В кабинета се извършва:

- Корекционно-възпитателна дейност, в изпълнение на чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН

- Индивидуални консултации в изпълнение на предвидените в ЗБППМН мерки по чл.13, ал.1, т.3 и мерките по чл.15, ал.1, т.2.КОНТАКТИ:

гр. Лом
ул. „Любен Каравелов” № 31
Секретар на МКБППМН
ТЕЛ: 0971 60321; Сузана Георгиева - педагог
Община Лом
ул. Дунавска № 12
Председател на МКБППМН
ТЕЛ: 097169104; Хилда Владимирова – заместник - кмет на Община Лом

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)