Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 29.08.2023 13:10


Контакти:
Ул. „Дунавска“ №12, ет.1, ЦУИГ

Директор дирекция: тел. 0971/69 136

Гл. експерт КРДПС: тел. 0971/69 186

Инспектор МДТ: тел. 0971/69 146

Инспектор МДТ: тел. 0971/69 176

Счетоводител главна каса: 0971/ 69 144

Каса: 0971/ 69 184

Каса: 0971/ 69 185


Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“, чиито функции са:  

  • Приемане, обработване и съхраняване на декларации по чл.14, чл.32, ал.1, чл.49, ал.3, чл.54, ал.1, чл.61н, чл.61р, ал.5, чл.61х , чл.117 от ЗМДТ.
  • Приемане и обработване на декларации по чл. 15, ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Лом.
Приемане на искане, обработване и издаване на:

     - удостоверения за данъчна оценка;
     - удостоверения за декларирани данни;
     - дубликат за платени данъци;
     - удостоверение за платен данък върху превозните средства;
     - удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
     - удостоверения за платен данък наследство;
     - удостоверение за декларирани данни за чужбина
     - удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
     - заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ;
     - удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
     - актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми;
  • Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
  • Установяване на административни наказания и нарушения, издаване и връчване на Актове за установените административни наказания и нарушения, и фишове.
  • Извършване на проверки за установяване на задължения по закона за местни данъци и такси, и съставяне и връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане;
  • Оказване на съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
  • Обслужване на граждани при заплащане в брой, на касите на отдела, на дължимите данъци, такси, наеми, глоби, цени на получавани услуги и др.;


29.08.2023

Съобщение

Община Лом уведомява всички превозвачи, които извършват таксиметров превоз на пътници, че размерът на данъка за 2023 г. е 300 лв. Данъкът е определен със Закон за държавния бюджет на Република България.

Лицата подават декларация по образец в Дирекция „Местни приходи и общински имоти“ при Община Лом. Преди получаване на издаденото разрешение същите заплащат дължимия данък в размер на 300 лв.
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)