МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Местни данъци и таксиУстановяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ“, чиито функции са:

 

  • Приемане, обработване и съхраняване на декларации по чл.14, чл.32, ал.1, чл.49, ал.3, чл.54, ал.1, чл.61н, чл.61р, ал.5, чл.61х , чл.117 от ЗМДТ.
  • Приемане и обработване на декларации по чл. 15, ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Лом.
Приемане на искане, обработване и издаване на:

     - удостоверения за данъчна оценка;
     - удостоверения за декларирани данни;
     - дубликат за платени данъци;
     - удостоверение за платен данък върху превозните средства;
     - удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
     - удостоверения за платен данък наследство;
     - удостоверение за декларирани данни за чужбина
     - удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
     - заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ;
     - удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
     - актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми;
  • Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
  • Установяване на административни наказания и нарушения, издаване и връчване на Актове за установените административни наказания и нарушения, и фишове.
  • Извършване на проверки за установяване на задължения по закона за местни данъци и такси, и съставяне и връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане;
  • Оказване на съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
  • Обслужване на граждани при заплащане в брой, на касите на отдела, на дължимите данъци, такси, наеми, глоби, цени на получавани услуги и др.;


Контакти:
Ул. „Дунавска“ №12, ет.1, ЦУИГ

Директор дирекция, ст. експерт КРДПС: тел. 0971/69 136
Инспектор МДТ: тел. 0971/69 146
Каса: 0971/ 69 144


Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)