Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОМ

2015 г.


  Общинската администрация на община Лом, град Лом при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност,отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията. Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие е създаден Център за услуги и информация и Отдел местни данъци и такси с адрес гр. Лом, ул. "Дунавска" № 12 и предприехме редица действия за налагане на високи стандарти в обслужването в центъра на общината и в населените места.

Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя пред Вас основните правила за административно обслужване в общината.

Основните цели, които си поставяме са:

• Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
• Постигане на високо качество на предоставяните услуги, включително комплексно административно обслужване,като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
• При извършването на административни услуги Община Лом не изисква от заявителя да предоставя информация или документи, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Лом, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 
• При подадено заявление за комплексно административно обслужване Община Лом осигурява и предоставя по служебен път необходимите информация и доказателствени средства от и на други административни органи, за да бъде изпълнена комплексната административна услуга.
• Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
• Да Ви насърчим да изказвате мнението си за предоставяните от нас услуги.

За постигането на тези цели ние се ангажираме със следните стандарти на обслужване:

• Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
• Да се отнасяме равнопоставено към клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, убеждения, възраст, семейно положение и всякакви други признаци;
• Да сме професионалисти и компетентно и отговорно да решаваме поставяните проблеми и извършваме поисканите услуги;
• Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата - цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и други;
• Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги;
• Да противодействаме на възможностите за корупция, както и на възможностите за обвинения в корупция;
• Да предоставяме информация без абревиатури, съкращения и препратки.

В замяна, очакваме от Клиентите:

• Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
• Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
• Да ни предоставят информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата услуга, както и да ни уведомяват своевременно за настъпилите промени;
• Да изразяват свободно своите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

• Като ни посетите или ни пишете на адреса на Община Лом, гр. Лом, ул."Дунавска" № 12;
• На всички публично обявени телефони на Община Лом, град Лом, гражданите могат да бъдат консултирани и насочени за решаване на поставените проблеми;
• Подробности за извършваните от нас административни услуги предоставяме и:
• През Интернет на адрес: www.lom.bg. На този адрес могат да се получат и заявления за услуги;
• В Център за услуги и информация /ЦУИ/ ул."Дунавска" № 12 - тел. (0971) 69 101, като информация и услуги можете да получите всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа в ЦУИ, при осигури непрекъснат режим на работа с потребителите в рамките на обявеното работно време. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦУИ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономични часа след обявеното работно време;
• На електронно информационното табло във фоайето на общината;
• Информационни каталози и брошури в Център за услуги и информация;
• Услуги и информация за общинските дейности се предоставят и в кметствата и населените места с кметски наместници.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна:

• Чрез пощата и Е-поща;
• В кутията за жалби и сигнали за корупция, разположена във фоайето на общината или лично на трето работно място в Център за услуги и информация;
• Анкетни карти: Въвели сме Система за измерване удовлетвореността на потребителя на административните услуги. Два пъти годишно чрез анкетни карти и телефонни запитвания проучваме и измерваме удовлетвореността на потребителите на административните услуги. В края на календарната година на база изготвения отчет, набелязваме бъдещи действия като резултат от извършения анализ. Резултатите от изследването публикуваме в сайта на община Лом;
• Приемните дни на Кмета, Зам. кметовете и Секретаря на Община Лом. По жалба срещу незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, се извършва проверка и се отговаря писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

• Анонимни жалби, предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
• Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, жалби, предложения и сигнали които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
• Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;
• Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед № 246 А от 23.04.2015 год. 
  


Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)