Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 20.05.2022 12:14

Бюджет и отчети по изпълнение


2022 година

15.07.2022

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Лом за 2021 г. - тук


07.06.2022

Одитен доклад към  консолидиран годишен касов отчет на Община Лом към 31.12.2021 г. - тук 


27.04.2022


Решение №369 от Протокол №45/20.04.2022 г. на Общински съвет – Лом, относно приемането на бюджета за 2022 г. на Община Лом - тук  


18.03.2022

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лом за 2022 г. - тук 


2021 година


14.06.2021

Покана за публично обсъждане на отчета на "Бюджет 2020" на Община Лом02.06.2021

Одитен доклад на годишен касов отчет на бюджета към 31.12.2020 г.   


28.05.2021

Първоначален план за КВ за 2021 г. 


05.03.2021

Бюджет за 2021 година на Община Лом, приет с Решение № 202 от Протокол №24/26.02.2021 г. на Общински съвет – Лом 


01.02.2020


Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Лом за 2021 г.  


2020 година 


27.11.2020

Община Лом приема предложения за новия бюджет13.07.2020


Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на Община Лом


Отчет на „Бюджет 2019”

 

Одитен доклад на Сметната палата № 0100312619 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лом за 2019 г.  

 


05.02.2020

Бюджет за 2020 година на Община Лом, приет с Решение № 44 от Протокол №5/31.01.2020 г. на Общински съвет – Лом – тук15.01.2020

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Лом за 2020 г. - тук
Проект на бюджет за 2020 г. - тук
2019 година 


Годишен финансов отчет на Община Лом за 2018 г.

 

1.Сборен баланс на Община Лом към 31.12.2018 г. - тук


2.Сборен отчет за приходите и разходите – тук


3.Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства – тук


4.Одитен доклад – тук


5.Информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи за финансовата 2018 г. – тук


6.Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основни активи, пасиви, приходи и разходи през 2018 г. – тук   

 16.07.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЛОМ - тук08.02.2019 г.


Бюджет за 2019 година на Община Лом, приет с Решение №566 от Протокол №71/31.01.2019 г. на Общински съвет – Лом -
тук 
2018 година                                                     
                                                      
07.11.2018 г.

Кметът на Община Лом кани всички жители на общината да се включат със свои предложения, мнения и препоръки в изготвянето на Бюджета на Община Лом за 2019 година.

Обявата тук

Бланка за попълване тук


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА "БЮДЖЕТ 2017" НА ОБЩИНА ЛОМ тук


Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 - тук

Макрорамка на проекта за бюджет на Община Лом за 2018 година тук

Бюджет 2018 година на Община Лом приет с Решение №387 от Протокол №49/31.01.2018 г. на Общински съвет – Лом тук

 


2017 година


31.08.2017

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА "БЮДЖЕТ 2016" НА ОБЩИНА ЛОМ тук


13.02.2017 г.


Бюджет на Община Лом за 2017г. приет с Решение №238 от Протокол №31 от 31.01.2017г. на Общински съвет Лом
тук

Макрорамка на проектобюджета на Община Лом за 2017 година
тук

Презентация тук

Годишен финансов отчет на Община Лом за 2017 г.


1.Сборен баланс - тук


2.Сборен отчет за приходите и разходите - тук


3.Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства -  тук


4.Одитен доклад - тук


5.Приложение:

Информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции, съгласно съответните указания и стандарти към ГФО за 2017 г. - тук


Обяснителна записка за изпълнението на основните бюджетни показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ – т.37.3 от ДДС №7 от 2017 г. за финансовата 2017 г. - тук

 2016 година

Месечни отчети за изпълнението на бюджета по приходите и разходите и на сметките за средства от Европейския съюз на община Лом

Публично обсъждане на отчет на бюджет 2015 година тук!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 29.02.2016 година - тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 29.02.2016 година - тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - тук

Бюджет 2016 г. на Община Лом, приет с Решение №37 от Протокол №7/27.01.2016 г. на Общински съвет – Лом. тук

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2016 на Община Лом - тук

Макрорамки на проекта за Бюджет за 2016 на Община Лом - тук


Заповед №501/01.07.2015 г. на кмета на община лом относно утвърждаване на бюджетен календар за разработване на бюджет на община лом за 2016 г. и тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2020 г. ТУК 


Годишен финансов отчет на Община Лом за 2016 г.1.Касови отчети към 31.12.2016 г. тук


2.Отчет за приходите и разходите на Община Лом към 31.12.2016 г. тук


3.Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. тук


4.Баланс на Община Лом към 31.12.2016 г. тук


5.Информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за финансовата 2016 г. тук


6.Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика през финансовата 2016 г. тук


7.Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г. на Община Лом. тук2015 година

 Годишен финансов отчет на Община Лом за 2015 г.

1. Информация на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 31 декември 2015 г. тук

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) за 2015 г. тук

3. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ) за 2015 г. тук

4. Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (СЕС-3-ДЕС) за 2015 г. тук

5. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (Б-3 с код 33) за 2015 г. тук

6. Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2015 г. на Община Лом. тук

Макрорамка  Бюджет 2015 г. на Община Лом, приет с Решение №628 от Протокол №83/16.02.2015г. на Общински съвет – Лом. тук

Публично обсъждане на проект на бюджет 2015  тук!

                                                      2014 година

Одитно становище за заверка на Отчета на Община Лом за 2014 г. и Приложения:
    - Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Лом за 2014 г. Тук
    - Докладна записка от Иво Иванов - Кмет на Община Лом относно - Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Лом за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. Тук
    - Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика през финансовата 2014 г. Тук
    - Оборотна ведомост (сборна) към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на бюджета към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на кохезионния и структурните фондове към националния фонд към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение за други средства на Европейския съюз към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" към 31 декември 2014 г. Тук
Макрорамка на бюджет 2014 г. на Община Лом  тук

                                                     2013 година

Одитно становище за заверка на одитния отчет на Община Лом за 2013 г. и приложения

    - Одитно становище за заверка на годишен финансов отчет за 2013 г. на Община Лом (Rar) тук
    - Баланс на Община Лом към 31 декември 2013 г. (Rar) тук
    - Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 година (Rar) тук
Актуализация на бюджет 2013 г. на Община Лом, Ноември 2013  тук
Бюджет 2013 на община Лом – Отчет за изпълнение към 30.06.2013 година  тук
Актуализация на бюджет 2013 г. на Община Лом, Април 2013  тук

                                                     2012 година


Одитно становище за заверка на одитния отчет на Община Лом за 2012 г. и приложения
 
    - Одитно становище за заверка на годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Лом  тук
    - Баланс на Община Лом към 31 декември 2012 г.  тук
    - Касово изпълнение на бюджета на община Лом за 2012 г.  тук
    - Отчет за извънбюджетни сметки на Община Лом  тук
    - Обяснителна записка за касово изпълнение на бюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г.  тук
    - Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика през финансовата 2012 г. тук
Макрорамка на бюджет 2013 г. на Община Лом  тук
Презентация на бюджет 2013 г. на Обшина Лом  тук
Презентация на отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Лом  тук
Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на годишния финансов отчет за 2011 г. на Община Лом  тук
Проект за бюджет на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)  тук
Проект за капиталовите разходи на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)  тук

                                                     2011 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ломза 2011 г. 
 тук

Проект за бюджет на Община Лом за 2011 г.  тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)