МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Гражданско състояние


Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл.21 от Регламент (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (EС) №1024/2012 г. - тук”Гражданско състояние” в Община Лом издава следните видове удостоверения:

 • Удостовереное за семейно положение;
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца;
 • Удостоверение за наследници;
 • Удостоверение за съпруг/а и родствени възки;
 • Удостоверение за родените от майката деца;
 • Удостоверение за правно ограничение;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението;
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
 • Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България;
 • Удостоверение за постоянен адрес;
 • Удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение при заявена промяна на постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение при заявена промяна на  настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за  промени на постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес;
 • Удостоверение за раждане – оригинал;
 • Удостоверение за раждане – дубликат;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
 • Препис-извлечение от акт за смърт – за първи път;
 • Препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път;
 • Удостоверение за липса на съставен акт за гаражданско състояние;
 • Припознаване на дете;
 • Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;
 • Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции;
 • Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние, регистрите за население (ЛРК) и НБД "Население";
 • Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 • Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 • Присвояване на ЕГН на български гражданин,  на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец или без гражданство;
 • Вписване на осиновяване;
 • Комплектоване и изпращане в Министерството на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство;
 • Приемане и комплектоване на молба за  регистрация на брачен договор в регистъра на имуществените отношения;
 • Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове;
"Гражданско състояние" поддържа на различи видове регистри:
 • Регистри по гражданско състояние
 • Регистър на населението
Извършват се и множество справки във връзка с административното обслужване най-вече на държавни институции и на различни юридически лица (частни съдебни изпълнители, районни и окръжни съдилища, Агенция социално подпомагане и т.н.)

Контакти:

ул. "Дунавска" №12, ет. 1

тел. 0971/69 140 - Специалист Гражданско състояние и архив"
тел. 0971/69 145 - Младши експерт Гражданско състояние"

тел. 0971/69-143 - Главен специалист ЕСГРАОН

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)