МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Икономика

ДИРЕКЦИЯ  "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ НА  ПРОЕКТИ  И ПРОГРАМИ"

 • Разработва стратегиите и програмите на общината за дългосрочно развитие в контекста на приетия Общински план за развитие 2014-2020.
 • Участва в подготовката, разработването и реализацията на проектите и следи за цялостния процес на изготвяне на пакета документи за кандидатстване.
 • Отговаря за връзките с международни организации.
 • Следи за нови и текущи проекти и програми за финансиране.
 • Следи за срокове за кандидатстване по програми и проекти.
 • Участва в съвместната работа между представители на централната и местната власт.
 • Познава процеса на превръщане на дадена идея в проект, кандидатстващ за финансиране от фондовете на ЕС, като определя приоритетните цели.
 • Познава технологията на кандидатстване и общите условия, както и къде да се търси информация.
 • Отговаря за увеличаване на средствата за реализиране на проектите на местно ниво, отпуснати от фондовете на ЕС.
 • Поддържа контакти с неправителствените организации на територията на общината и извън нея с цел обмяна на опит по осъществяване на различни проекти.
 • Координира и    контролира    изпълнението    на    проекти    и    програми,  финансирани  по   оперативни   програми,   програми   на   ЕК,   както  и   от  други международни финансови институции, в които община Лом е страна, с цел осигуряване на ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.
 • Изготвя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани или координирани от дирекцията и ги представя пред ръководството на общината.
 • Координира дейностите,    свързани   с   осигуряване    на   публичност   и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите.
 • Подготвя и поддържа досиета за изпълняваните  от общината проекти, финансирани по оперативни програми, програми на ЕК, от други международни финансови институции и донорски програми
 • Отчита изпълнението на проектите и програмите пред донорите/съответните финансови институции.
 • Координира процеса на кандидатстване на НПО за финансова подкрепа /съфинансиране със средства от общинския бюджет.

Директор: Стефка ЛАЗАРОВА

Телефон за контакти: (0971) 69 136

Е-mail: Stefka.Lazarova@lom.egov.bg

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)