ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Дата на публикуване: 08.12.2020 16:39


НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на
повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни -
интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.
    Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура,
При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви.
При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за
населеното място или средствата за масово осведомяване.
Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

 

  •      КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

    Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
    Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете
прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.
    Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или
приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
    Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.
    Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
    Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, познато на семейството място.

  •   КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

    При възникване на опасност за /или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112.     Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
    При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
    Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

  •  КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

    Изключете газта и електричеството.
    Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.
    Вземете „Чантата за оцеляване”,
    Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици
и други документи за собственост;
    Напуснете по най-бързия начин дома си.
    При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях.
    При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

  •  КОГАТО СТЕ НАВЪН

    Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
    Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
    Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само
при спокойна вода.
    Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
    Не пийте вода от наводнени водоизточници.

  •   КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

    При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.
    Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
    Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

  •     ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

    В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
    Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
сила на водата при наводнения.
    Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.
    Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.


Телефони за спешни случаи: 0971 69 116, 0884 069 128 /оперативни дежурни в Община Лом/ 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)