МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Текущи04.09.2020
ПРОЕКТ: № BG06RDNP001-7.001-0141 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта: 1 108 418.07 лв. с ДДС – 100% Европейско финансиране БФП от ЕЗФРСР:  942 155.35лв. Размер на национално съфинансиране:   166 262.72  лв.     На 03.09.2020 г. г. Община Лом, представлявана от кмета д-р Георги Гаврилов, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор №...03.04.2020
На 01.04.2020 година стартираха дейностите по проект „Равен достъп до услуги за всяко дете”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.019-0013” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца...

05.03.2020
09.06.2020 СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН  БРОЙ МЕСЕЧНИ ЧАСОВЕ ПО ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА“   05.03.2020На 02.03.2020 година стартираха дейностите по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда ”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп...

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)