АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Дата на публикуване: 31.05.2021 15:19

2016 Издаване на удостоверение за наследниди


2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение


2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликатПодаване чрез единен модел


2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път


2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година


2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България


2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението


2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение


2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)


2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина


2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи


2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.


2033. Възстановяване или промяна на име


2053. Припознаване на дете


2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители


2132. Промяна в актовете за гражданско състояние


2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)


2390. Установяване на наличие на българско гражданство


2019. Идаване на препис извлечение - от акт за смърт- за първи път


2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)