Управление и разпореждане на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.06.2014 00:00

ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2022 г. - тук

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2020 г. -тук

СТРАТЕГИЯ
ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ  И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА  ПЕРИОДА 2019 – 2023  г. тук

 


Заявление за концесия тук

Заявление за отдаване под наем тук

Заявление за продажба на общински имот тук

Заявление за замяна тук

Заявление - копие от договор за продажба тук

Заявление - ликвидиране съсобственост тук

Заявление - полит.партии и синдикални организации тук

Заявление за продължаване изтекъл договор за наем тук

Заявление за учредяване право на ползване тук

Заявление - юридически лица на бюджетна издръжка тук

Заявление за закупуване земя при право на строеж тук

Заявление за учредяване право на строеж тук

Заявление за учредяване допълнително право на строеж тук

Заявление за юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации) тук

Молба-предложение за издаване на удостоверение по чл.33 от ЗС тук

Заявление за издаване на заверено копие от документ тук

Заявление за наличие или липса на акт за общинска собственост тук

Заявление за наличие или липса на реституционни претенции тук

Заявление за отписване на имот от актовите книги на общинските имоти тук

Закон за общинската собственост тук

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Закон за местното самоуправление и местната администрация тук

Закон за задълженията и договорите тук

Закон за собствеността тук

Закон за устройство на територията (тук) и вътрешни наредби свързани с него

Наредба за търговете и конкурсите

Закон за ДДС тук

Закон за концесиите и ППЗК (тук) и други нормативни и поднормативни актове

Закон за държавната собственост тук

Правилник за приложение на закона за държавната собственост (тук) и др. нормативни актове

  1. Управление и разпореждане на общинска собственост - Текуща страница
  2. Жилища
  3. Търговия
  4. Етажна собственост
  5. Влогове
  6. Категоризация

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)