ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Дата на публикуване: 15.08.2022 12:45

ВАЖНО!

РЕШЕНИЕ № 1460-НС/ 22.09.2022 на ЦИК
ОТНОСНО: гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 48 от Изборния кодекс, Национален оперативен план на Република България за справяне с пандемия COVID-19, приет с Решение № 474 от 14.07.2022 г. на МС, чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

 1. Избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.
 2. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.
 3. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация гласуват при спазване на всички противоепидемични мерки след като са гласували всички включени в списъка избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.
 4. Кметът на общината/района/кметството в зависимост от броя на подадените заявления, определя със заповед времето за гласуване с ПСИК, като в рамките на изборния ден определят началото и края на гласуване на изибрателите с трайни увреждания, време за окомплектоване на членовете на ПСИК с предпазни облекла и други предпазни средства, както и времето за гласуване на поставените под карантина и задължителна изолация. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.
 5. На членовете на ПСИК за секция по т. 1 се осигуряват и предоставят средства за защита за сметка на държавния бюджет от общинските администрации.
 6. При необходимост, кмета на общината или РИК могат да поискат от ЦИК разрешение гласуването в ПСИК да започне в 5,00 ч.  
 7. Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.
 8. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

 1. Органите по чл. 23, ал. 1 ИК дописват избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

 1. След вписване в списъка за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.
 2. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).
 3. Членовете на ПСИК, в която са гласували и избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация получават като допълнително възнаграждение 50 % от определеното възнаграждение в точка 2 от Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини, Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

 


29.09.2022

 

Заповед №РД-02-09-810/29.09.2022 г., относно утвърждаване номерацията на образуваната избирателна секция в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в село Орсоя

 

Заповед №РД-02-09-809/29.09.2022 г., относно утвърждаване номерацията на образуваната избирателна секция в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” – Лом28.09.2022

СЪОБЩЕНИЕ на СДВР и ОДМВР за съдействие при изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на документи за самоличност

Звената „Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание.
В седмицата преди 02 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ или участък към РУ за дните от 27 септември 2022 г. до 01 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.10.2022 г. (събота) и на 02.10.2022 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ/участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.


Образец-1 Изтегляне

 

Образец-2 Изтегляне

 

Образец-3 Изтегляне

 

Образец-4 Изтегляне

 


27.09.2022

 

Заповед №РД-02-09-786, относно транспортиране на книжата и материалите от Общинската администрация до съответните СИК  

 

 23.09.2022


РИК МОНТАНА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЧЕ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

26.09.2022 г. - понеделник от 17:10 ч.

27.09.2022 г. - вторник от 17:10 ч. 

28.09.2022 г. - сряда от 17:10 ч. 


23.09.2022


Заповед № РД-02-09-776, във връзка с определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднение в придвижването   

 

21.09.2022

 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 

 

20.09.2022


Заповед за образуване на две избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лом 


30.08.2022

 

Разяснителна кампания на ЦИК във връзка с изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 

 

29.08.2022


Заповед №РД-02-09-670/26.08.2022 г. относно определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети 

 

23.08.2022


Обявяване на предварителните избирателни списъци 

Общинска администрация
, кметства и кметски наместничества

до
22.08.2022 г.
Приемане на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 21-НС

Общинска администрация, кметства и кметски наместничества

до
17.09.2022 г.

Приемане на Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
за членове на ЦИК, РИК и наблюдатели

Приложение № 25-НС
      

Център за административно обслужване в Общината

до
17.09.2022 г.

Приемане на Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – чл. 37,
 ал. 1

Приложение № 67-НС

Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

Общинска администрация, кметства и кметски наместничества

до
17.09.2022 г.

Приемане на Заявление за отстраняване на непълноти 
и грешки в избирателния списък 

– чл. 43, ал. 2

Приложение № 17-НС

Център за административно обслужване в Общината

до
24.09.2022 г.
Раздаване на изборни книжа и материали на СИК  

Общинска администрация

на
01.10.2022 г.

ИЗБОРЕН ДЕН 


 02.10.2022 г.

 

 

19.08.2022

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Покана до политически партии и коалиции за участие в провеждането на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом


Разпределение на местата в СИК и техните ръководства в община Лом при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


Решение №30 – НС/22.08.2022 на РИК – Монтана, относно определяне общия брой на членовете на ПСИК и на допълнителните секционни избирателни комисии


Симулатор машинно гласуване за изборите на 2 октомври 2022 г. 15.08.2022

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Лом


09.08.2022


Заповед №РД-02-09-624/08.08.2022  г., относно образуването на избирателни секции на територията на община Лом

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)