ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЛОМ СЕ МОДЕРНИЗИРА ПО ОПРР "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.  

Дата на публикуване: 29.04.2022 16:30

На 29.04.2022 г. се проведе Информационен ден за оповестяване приключването на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001- C04 от 05.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На информационния ден бяха презентирани основните дейности, свързани с изпълнението на проекта и  бяха представени финалните резултати от обновяването на конкретните обекти от образователната инфраструктура в град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Д.Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Н.Първанов“, II OУ „К.Фотинов“ и СУ„Отец Паисий“.

Изпълнението на проекта устойчиво подобри  условията за провеждане на образователния процес в училищата и детските градини чрез реализиране на икономии от внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа среда за групи в неравностойно положение в образователната система на територията на Община Лом.

Модернизирането на важни обекти от училищно и предучилищно образование от общинската образователна инфраструктура повиши устойчиво качеството на образователните услуги на територията на Община Лом. Общата стойност на проекта е 11 795 862.65 лв.


Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-1.034-0001-С04Модернизирана образователна инфраструктура град Лом”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Галерия
Наименование Брой тегления
Отчет МОИЛ.pdf 6 Изтегли документ с име "Отчет МОИЛ.pdf"

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)