ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ”МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ЛОМ” ПО ОПРР "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

Дата на публикуване: 27.04.2022 10:12

На 29.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Лом администрация, на ул.  "Дунавска" № 12, ще се проведе Информационен ден за оповестяване приключването на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001- C04 от 05.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

От 11.00 ч. ще се проведе официална церемония "Откриване на обект ПГ „Найден Геров“ на ул. „Дунавска“ № 67.

Основната цел на проекта е обновяване и модернизиране на важни обекти от училищно и предучилищно образование от общинската образователна инфраструктура в град Лом.

Изпълнението на проекта доведе до подобряване условията за провеждане на образователния процес в училищата и детските градини, реализиране на икономии чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа среда за групи в неравностойно положение в образователната система на територията на Община Лом. 

  

Този документ е създаден в рамките на проектBG16RFOP001-1.034-0001-С04Модернизирана образователна инфраструктура град Лом”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Галерия
Наименование Брой тегления
Proekt_MOI.pdf 7 Изтегли документ с име "Proekt_MOI.pdf"

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)