ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ЛОМ"

Дата на публикуване: 07.06.2021 18:50

На 3 юни 2021 г. стартира проект "Патронажна грижа+ в община Лом" с Договор № BG05M9OP001-6.002-0146, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на стойност 825 287.45 лв. и ще се реализира в рамките на 13 месеца.

Проектът включва комплекс от дейности в следните направления:
 
  1. Предоставяне на патронажна грижа
, включваща:

- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастови хора;

- предоставяна на психологическа подкрепа и консултиране;

- доставка на храна, хранителни продукти и  продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителя, както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и др.

- транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа от/до домовете на лицата.

Дейностите по предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа“ ще се осъществяват до 2 часа дневно  от назначен екип, включващ: координатор/социален работник, медицински сестри, психолог, домашни помощници и шофьор.

    2. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща:

- осигуряване на лични предпазни средства;

- въвеждане на мерки за дезинфекция на социалните услуги;

- тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги за COVID-19;

- въвеждане на необходимите мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. физическо преграждане, осигуряване на компютърна техника и  таблети с цел адаптиране средата на социалните услуги и осигуряване на възможност за провеждане на онлайн обучения и консултиране.

Дейностите по проекта са насочени към:

- служители, предоставящи социални и здравни услуги и служители на доставчици на социални услуги;

- потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности;

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рискови групи за заразяване с COVID-19.

 

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID -19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на корона вируса и потребностите на уязвимите групи.

ГалерияTърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)