ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА"

Дата на публикуване: 21.05.2021 16:35

На 20.05.2021 г. се проведе заключителна конференция  по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“. Проектът е на стойност 391 165,60 лв.

        

Проект "Звено за предоставяне на подкрепящи услуги  в домашна среда"  бе насочен към подобряване качеството на живот на  лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом, чрез предоставяне на интегрирани, подкрепящи услуги в домашна среда. Проектът надгражда проект "Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване" финансиран по схема BG05M9OP001-2.002 - Независим живот на  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

В рамките на 15 месеца по проекта бяха  реализирани следните основни дейности:

 

  1. Предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда - социални, в т.ч. социална подкрепа и услуга социален асистент, психологическо консултиране и подкрепа и здравни грижи според индивидуалните потребности на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Услугите бяха  предоставяни директно в дома на потребителя, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях.

 

  1. Местни социални дейности за социално включване, насочени са към премахване на пречките пред равното участие в обществения живот и културно-развлекателните дейности в общината на лицата от целевата група, в т.ч. посещение на театри, концерти, обществени мероприятия, активно участие в културния календар на града и др.

В резултат от изпълнението на комплекса от дейности се подобри качеството на живот на 71 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване , чрез създаване на условия за подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Успешното реализиране на дейностите по проекта създаде реални предпоставки за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом.

Галерия
Наименование Брой тегления
Проект ЗППУ.pdf 58 Изтегли документ с име "Проект ЗППУ.pdf"

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)